ඔබගේ online සහ physical stock
එකම තැනක

විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ එනම් Facebook, Messenger, Whatsapp, දුරකථන මාර්ග ඔස්සේ, සහ වෙළෙඳසලට පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන්ගෙන්, orders ලැබී ඔබට එකවර ඒ සියල්ල නිසියාකාරව කළමනාකරණය කිරීම ඉතා අපහසු වේ.

එවැනි අවස්ථාවන්වලදී, ඔබට ඉතිරිව ඇති තොග ප්‍රමාණය නිවැරදිව දැක්වීමට නොහැකි වීම තුලින් non-stock items සදහා orders ලැබී ඔබට අපහසුතාවයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ.

E-commerce සම්බන්ධ කිරීම

එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද?

පියවර 1

Orders ලැබීම

ඔබගේ පවත්නා website එක සදහා

පියවර 2

Order සම්බන්ධ කිරීම

Real time or manually

පියවර 3

Stock update කිරීම

තැන් දෙකෙහිම stock update කිරීම

පියවර 4

Order කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

ගෙවීම් සහ බෙදාහැරීම

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Live Stock Sync

ඔබගේ e-commerce website එක, storemate සමඟ සම්බන්ධ වීම මගින් ඉතිරිව ඇති තොග ප්‍රමාණය පෙන්නුම් කරනු ලබයි.

මෙමගින් product stock නොමැති අවස්ථාවේදී website එක හරහා පැමිනෙන orders එමගින් පාලනය කරනු ලැබේ.

Stock Balance

Live stock balance or manually the stock can be updated

Out of Stock

Out of Stock items are clearly visible on the product

Online Order Sync

Website එක හරහා order එකක් ලැබුණු විට, එම order, sales screen යටතේ ඇති Storemate පද්ධතියට සම්බන්ධ වේ.

සෑම විකුණුමකම කුඩා අයිකනයකින් ඔබට එම online orders හඳුනාගත හැකිය.

Delivery Details

With the order details, the delivery details are synced with the payment details.

Customer Details

Customer details of the order are also synced so no need to login to the website.

Shape Image
Shape Image
  • lizacloset.lk

    lizacloset.lk

  • store.fitnessisland.lk

    store.fitnessisland.lk

si_LKසිංහල