අපගේ ගාස්තු සහ මිල ගණන්

ඔබේ ව්‍යාපාර අවශ්‍යතාවයට අනුව මාසික පැකේජ 03 ක් සහ වාර්ෂික පැකේජ 03 ක් අප සතුව ඇත. ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඔබට පහත පැකේජ වලින් එකක් තෝරා ගත හැකිය. ඊට අමතරව ලියාපදිංචි කිරීමේ සහ ආරම්භක සැකසුම් ගාස්තුව රුපියල් 5000 කි. එක් එක් පැකේජය සඳහා ඔබට ලැබෙන්නේ කුමක්ද යන්න අපි පහත විස්තර කර ඇත්තෙමු.

මාසික පැකේජ

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව පහත සඳහන් පැකේජ 03 මාසික දායකත්වයක් ලෙස අප සතුව ඇත.
SOLO
Rs.500/mo
තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර සඳහා
 • 1 User
 • 1 Business Locations
 • Unlimited Products
 • Unlimited Invoices
 • Unlimited Payments
 • Unlimited Reports
PARTNER
Rs.1,000/mo
සේවකයන් සිටින තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර සඳහා
 • 2 Users
 • 2 Business Locations
 • Unlimited Products
 • Unlimited Invoices
 • Unlimited Payments
 • Unlimited Reports
TEAM
Rs.2,000/mo
සේවකයන් කිහිප දෙනෙකු සේවය කරන ව්‍යාපාර සඳහා
 • 5 Users
 • 3 Business Locations
 • Unlimited Products
 • Unlimited Invoices
 • Unlimited Payments
 • Unlimited Reports

වාර්ෂික පැකේජ

මාසිකව ගෙවිම කරදයක්ද? ගැටළුවක් නැත. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව පහත සඳහන් 03 පැකේජය වාර්ෂික දායකත්වයක් ලෙස අප සතුව ඇත.
SOLO
Rs.5000/year
තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර සඳහා
 • 2 Months Free
 • 1 User
 • 1 Business Locations
 • Unlimited Products
 • Unlimited Invoices
 • Unlimited Payments
 • Unlimited Reports
PARTNER
Rs.10,000/year
සේවකයන් සිටින තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර සඳහා
 • 2 Months Free
 • 2 Users
 • 2 Business Locations
 • Unlimited Products
 • Unlimited Invoices
 • Unlimited Payments
 • Unlimited Reports
TEAM
Rs.18,000/year
සේවකයන් කිහිප දෙනෙකු සේවය කරන ව්‍යාපාර සඳහා
 • 3 Months Free
 • 5 Users
 • 3 Business Locations
 • Unlimited Products
 • Unlimited Invoices
 • Unlimited Payments
 • Unlimited Reports

Registration Fee

රු.5000/

This fee includes the following services :

 • ඔබගේ වර්තමාන Product සහ services upload කර දීම.
 • වත්මන් Stock Balance එක upload කර දීම.
 • පවතින පාරිභෝගිකයන් සහ සැපයුම්කරුවන් සියල්ල upload කර දීම
 • පාරිභෝගිකයන්ගේ සහ සැපයුම්කරුවන්ගේ opening balance එක upload කර දීම
 • Storemate මෘදුකාංග පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීම.
 • ඔබේ කැමැත්ත පරිදි පාරිභෝගික බිල්පත් / Invoices සකසා දීම.
 • Printer එකට අනුව Invoice customize කිරීම
https://storemate.lk/wp-content/uploads/2021/01/Untitled-2.png

Payment Options

https://storemate.lk/wp-content/uploads/2021/01/payhere_long_banner_dark.png

ඔබේ ව්‍යාපාරය දැන්ම ලියාපදිංචි කරගන්න.

අදම ලියාපදිංචි වී නොමිලේ දින 7ක් ඔබගේ ගිණුම පාවිච්චි කරන්න. ඉන් පසු මාසික ගෙවීම සඳහා ඔබ ඔබේ VISA හෝ MASTERCARD භාවිතා කල හැක.

si_LKසිංහල