අපගේ ගාස්තු සහ මිල ගණන්

We have 03 monthly packages and 03 annual packages according to your business need. You can select one of the following packages to run the business. On top of that, there is registration & initial setup fee of Rs.7500 additionally. We have described below what you will get for each package.

මාසික පැකේජ

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව පහත සඳහන් පැකේජ 03 මාසික දායකත්වයක් ලෙස අප සතුව ඇත.
SOLO
Rs.500/mo
තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර සඳහා
 • 1 User
 • 1 Business Locations
 • Unlimited Products
 • Unlimited Invoices
 • Unlimited Payments
 • Unlimited Reports
PARTNER
Rs.1,000/mo
සේවකයන් සිටින තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර සඳහා
 • 2 Users
 • 2 Business Locations
 • Unlimited Products
 • Unlimited Invoices
 • Unlimited Payments
 • Unlimited Reports
TEAM
Rs.2,000/mo
සේවකයන් කිහිප දෙනෙකු සේවය කරන ව්‍යාපාර සඳහා
 • 5 Users
 • 3 Business Locations
 • Unlimited Products
 • Unlimited Invoices
 • Unlimited Payments
 • Unlimited Reports

වාර්ෂික පැකේජ

මාසිකව ගෙවිම කරදයක්ද? ගැටළුවක් නැත. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව පහත සඳහන් 03 පැකේජය වාර්ෂික දායකත්වයක් ලෙස අප සතුව ඇත.
SOLO
Rs.5000/year
තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර සඳහා
 • 2 Months Free
 • 1 User
 • 1 Business Locations
 • Unlimited Products
 • Unlimited Invoices
 • Unlimited Payments
 • Unlimited Reports
PARTNER
Rs.10,000/year
සේවකයන් සිටින තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර සඳහා
 • 2 Months Free
 • 2 Users
 • 2 Business Locations
 • Unlimited Products
 • Unlimited Invoices
 • Unlimited Payments
 • Unlimited Reports
TEAM
Rs.18,000/year
සේවකයන් කිහිප දෙනෙකු සේවය කරන ව්‍යාපාර සඳහා
 • 3 Months Free
 • 5 Users
 • 3 Business Locations
 • Unlimited Products
 • Unlimited Invoices
 • Unlimited Payments
 • Unlimited Reports

StoreMate™ Intergrated Modules

Rs.1,000/mo
WooCommerce Module
Available Features:
 • Sync Products with Web
 • Sync Website Orders
 • Stock Management in Web
 • Manage Payment Method
 • Manage Quotation
Rs.1,000/mo
Restaurant Module
Available Features:
 • Kitchen Order Ticketing (KOT)
 • Kitchen Display
 • Table Management
 • Allocating Service Staff
 • Takeaway
Rs.1,000/mo
Manufacturing Module
Available Features:
 • Production Process Managing
 • Wastage Calculation
 • Unit Cost Calculation
 • Stock Managing
 • Manufacturing Reports
Rs.1,000/mo
Repair Module
Available Features:
 • Job Card Creating
 • Job Wise Invoicing
 • Job Status Tracking
 • Job Wise Product Allocation
 • Job Summary Report
Rs.1,000/mo
COD Module
Available Features:
 • Sync with Courier Partner.
 • Generate Packing Slip
 • Manage Delivery Status
 • WooCommerce Compatibility
 • Sync Orders with Courier
Rs.35,000
StoreMate Pro
Available Features:
 • 2 users and 1 location
 • No monthly payment
 • Free Mobile app
 • Free Woo Commerce Plugin
 • Premium Membership

StoreMate™ Upcoming Modules

https://storemate.lk/wp-content/uploads/2021/07/Untitled-design-49-320x206.png

StoreMate™QB Module

https://storemate.lk/wp-content/uploads/2021/07/Untitled-design-50-320x206.png

StoreMate™CRM Module

https://storemate.lk/wp-content/uploads/2021/07/Untitled-design-51-320x206.png

StoreMate™HR Module

Registration Fee

Rs.7500

This fee includes the following services :

 • ඔබගේ වර්තමාන Product සහ services upload කර දීම.
 • වත්මන් Stock Balance එක upload කර දීම.
 • පවතින පාරිභෝගිකයන් සහ සැපයුම්කරුවන් සියල්ල upload කර දීම
 • පාරිභෝගිකයන්ගේ සහ සැපයුම්කරුවන්ගේ opening balance එක upload කර දීම
 • Storemate මෘදුකාංග පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීම.
 • ඔබේ කැමැත්ත පරිදි පාරිභෝගික බිල්පත් / Invoices සකසා දීම.
 • Printer එකට අනුව Invoice customize කිරීම
https://storemate.lk/wp-content/uploads/2021/01/Untitled-2.png

Payment Options

https://storemate.lk/wp-content/uploads/2021/01/payhere_long_banner_dark.png

ඔබේ ව්‍යාපාරය දැන්ම ලියාපදිංචි කරගන්න.

අදම ලියාපදිංචි වී නොමිලේ දින 7ක් ඔබගේ ගිණුම පාවිච්චි කරන්න. ඉන් පසු මාසික ගෙවීම සඳහා ඔබ ඔබේ VISA හෝ MASTERCARD භාවිතා කල හැක.

si_LKසිංහල